Documentare 

Aceasta pagina este menita sa ajute cetatenii romani cu studii in strainatate sa gaseasca intr-un mod compact si eficient informatiile necesare procesului de recunoastere a studiilor effectuate in strainatate de catre Romania. Sursa cea mai importanta de informare este pagina Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Dar veti gasi aici si alte surse de informatii care speram sa va fie de folos...

Cui si unde ne adresăm?

Cui?  

Institutia creata special pentru recunoasterea studiilor din strainatate este Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (“CNRED” - http://www.cnred.edu.ro/ ). CNRED este autoritatea competentă română pentru recunoaşterea academică a studiilor efectuate în străinătate de cetăţeni români, în conformitate cu Convenţia de la Lisabona şi acordurile bilaterale de recunoaştere:
1. recunoaşterea studiilor preuniversitare;
2. recunoaşterea studiilor din învăţământul superior (Licenţă şi Master); 
3. recunoaşterea studiilor doctorale (prin CNATDCU).
În prezent, CNRED funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în subordinea Secretarului de Stat pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale şi Relaţia cu Parlamentul. Echipa CNRED are 16 membri.

CNRED presteaza urmatoarele servicii:
1. Echivalarea studiilor preuniversitare si superioare (pentru cetatenii romani):
2. Recunoasterea actelor de studii (pentru cetatenii straini):
3. Recunoasterea calificarilor profesionale:
4. Vizarea actelor de studii si adeverinte privind sistemul de notare (pentru cetatenii romani care vor sa plece in strainatate):


Unde?
      

Dosarele se depun la Registratura din str. Spiru Haret nr. 10 de luni până vineri:
Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
Vineri, între orele 09:00-11:00.
       

 Deasemenea, puteţi obţine informaţii prin telefon de luni până joi, între orele 9-12 la – 0214.056.312.
 Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării:
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

             În zilele de vineri nu se lucrează cu publicul!
          
Acte necesare
 
Având în vedere că această campanie se adresează tinerilor intelectuali cu vârste cuprinse între 18-24 de ani, ne vom concentra atenţia pe trei sectoare:
a. Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate;
b. Echivalarea studiilor superioare (colegiu, licenta) efectuate in strainatate;
c. Echivalarea studiilor superioare postuniversitare efectuate in strainatate.


a. Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate:

Acte necesare
a) Cerere prin care se solicită echivalarea Diplomei de Bacalaureat:
- documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare-diploma-Bacalaureat.doc
- în cerere trebuie să fie scris numele liceului la care vor fi susţinute eventualele examene de diferență,
- precizăm că media minimă de promovare a examenelor de diferenţă este 6 (şase),
- menţionăm că diplomele de bacalaureat obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se echivaleaza automat (pentru acestea nu se dau examene de diferenţă);
b) Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate:
c) foile matricole pentru toţi anii de studii, în copie legalizată,
d) Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie legalizată – dacă este cazul;
e) Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute:
a. copie xerox după original,
b. traducere legalizată în limba română, cu excepţia documentelor redactate în limbile engleză, italiană şi franceză;
f) Diploma de Bacalaureat / Şcoală Profesională:
a. copie xerox după original,
b. traducere legalizată în limba română;
g) menţionăm că diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga,
h) iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
Alte acte necesare:
i) pentru diplomele de bacalaureat obţinute în Portugalia - Certificat eliberat de Direçcao Geral de Ensino Superior care să confirme că titularul are acces la învăţământ superior,
j) pentru diplomele de bacalaureat obţinute în Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto";
k) Documente personale de identificare, în copie xerox:
l) actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate,
m) dovada de schimbare a numelui – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
n) Pentru echivalarea diplomelor de absolvire a liceului se va anexa o copie a chitanţei de plată. Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 RON.
a. SUMELE VOR FI VIRATE prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos:
i. Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
ii. Cod Fiscal: 13729380
iii. Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB
iv. Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069
b. Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!
Depunerea actelor
o) Dosarul plic astfel întocmit se poate depune:
a. direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul Luni–Joi 09:00-11:00 şi 14:00-16:00, Vineri 09:00-11:00 sau
b. la Inspectoratul Şcolar Judeţean sau
c. prin poştă, expediat pentru CNRED la adresa: Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti
Eliberarea atestatelor de echivalare pentru diplomele de bacalaureat
p) Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoaştere pentru studiile preuniversitare va fi de:
a. 30 zile, de la data depunerii dosarului complet;
b. în cazul în care sunt necesare măsuri compensatorii, termenul de rezolvare va fi de maximum 5 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii aplicării măsurilor menţionate.
q) Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării:  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
r) În zilele de vineri nu se lucrează cu publicul.
s) Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu originalul diplomei echivalate şi Cartea/Buletinul de identitate.
t) Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.
Informaţii suplimentare
u) Informații prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.
Pentru informaţii despre dosarele depuse sau expediate sunaţi la numărul de telefon (+4) 021 405 63 22.
Pentru mai multe informaţii despre echivalarea diplomelor de Bacalaureat apelaţi la numărul de telefon (+4) 021 405 62 69.


b.Echivalarea studiilor superioare (colegiu, licenta) efectuate in strainatate:

1) Cerere adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin care se solicită echivalarea actului de studii:
a) formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc
b) se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail;

2) Actul de studii ce urmează a fi echivalat:
a) două copii xerox după original,
b) traducere legalizată în limba română şi o copie xerox după traducerea legalizată;

3) Suplimentul la diplomă sau Foaia Matricolă anexă la actul de studii:
a) copie xerox după original,
b) traducere legalizată în limba română;

4) Programele analitice ale cursurilor efectuate (descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate) pentru obţinerea actului de studii ce urmează a fi echivalat:
a) în original sau copii legalizate,
b) precum şi traducerea legalizată a acestora;

5) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia:
a) copie xerox legalizată (dacă diploma este în limba română) sau
b) traducere legalizată în limba română şi copie xerox, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi;

6) Documente personale de identificare, în copie xerox:
a) actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate,
b) certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, în limba română – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
NOTĂ: Actele de studii vor purta, pentru validare Apostila Convenţiei de la Haga, numai pentru statele care sunt parte la convenţie şi solicită părşii române aceeaşi procedură sau Supralegalizare sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă având în vedere că în condiţiile unei recunoaşteri automate prevalează recunoaşterea instituţiei de învăţământ din statul de origine.
7) Pentru echivalarea diplomelor de studii universitare (colegiu, licenţă) se va anexa o copie a chitanţei de plată. Tariful perceput este de 50 RON.
SUMELE VOR FI VIRATE prin Ordin de plată sau Mandat Poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB
Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Depunerea actelor

Dosarul plic astfel întocmit se depune personal la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:
Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00
Vineri, între orele 09:00-11:00
sau prin poştă, pentru CNRED, la adresa:
Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti
Nu se soluţionează până la momentul completării dosarele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:
- să conţină toate documentele specificate în lista publicată;
- să fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv căsuţa "Dovada plăţii" cu nr. chitanţei sau O.P.
Dosarele se verifică numai de către inspectorii CNRED la momentul procesării.
Formularul se găseşte la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc

Eliberarea atestatelor de echivalare

Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de recunoaştere pentru studii universitare va fi de:
maximum 45 zile de la data depunerii dosarului complet la CNRED;
maximum 15 zile în cazul recunoaşterii automate sau în baza precedentului.
Eliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării:
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
În zilele de vineri nu se lucrează cu publicul.
Este necesară prezentarea diplomei sau actului de studii în original.
Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului.

c.Echivalarea studiilor superioare postuniversitare efectuate in strainatate:


1) Cerere adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin care se solicită echivalarea actului de studii:
• formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc
• se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail;
2) Actul de studii ce urmează a fi echivalat:
• două copii xerox după original,
• traducere legalizată în limba română şi o copie xerox după traducerea legalizată;
3) Suplimentul la diplomă sau Foaia Matricolă anexă la actul de studii:
• copie xerox după original,
• traducere legalizată în limba română;
4) Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia:
• copie xerox legalizată (dacă diploma este în limba română) sau
• traducere legalizată în limba română şi copie xerox, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi,
• dacă diploma nu este obţinută în România trebuie şi aceasta echivalată;
4) Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia:
• copie xerox legalizată (dacă diploma este în limba română) sau
• traducere legalizată în limba română şi copie xerox, în cazul actelor de studii redactate în alte limbi;
5) Documente personale de identificare, în copie xerox:
• actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate,
• certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie – în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate (copie, în limba română).
NOTĂ: Actele de studii vor purta, pentru validare Apostila Convenţiei de la Haga, numai pentru statele care sunt parte la convenţie şi solicită părţii române aceeaşi procedură sau Supralegalizare sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă având în vedere că în condiţiile unei recunoaşteri automate prevalează recunoaşterea instituţiei de învăţământ din statul de origine.
Tarif, cod fiscal, cod IBAN, Depunerea actelor, Eliberarea certificatelor  - aceleaşi proceduri ca şi la punctul b.

Info Suplimentare

1. Apostila Convenţiei de la HAGA - este ştampila aplicată de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
Statele membre ale Convenţiei de la Haga din 5 Octombrie 1961 sunt în număr de 69 şi în toate acestea un document apostilat va fi recunoscut fără a fi necesare alte proceduri suplimentare.  Pentru 17 ţări, aplicarea apostilei nu va fi ceruta în relaţia cu statele cu care România a încheiat o convenţie bilaterală de scutire a supralegalizării:
Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Croaţia, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Mongolia, Republica Poloneză, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Republica Ungară.

 Pentru restul statelor, România  solicită vizarea şi apostilarea actelor de studii pentru a le recunoaşte şi echivala, le voi enumera în cele ce urmează. Mai avem o situaţie, există anumite state care cer vizarea şi apostilarea actelor de studii româneşti(pentru românii care pleacă la studii în acele state sau pentru străinii care au obţinut diplome româneşti), le voi evidenţia cu Bold din lista celorlalte  state:
Republica Africa de Sud, Principatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Statul Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Statul Belize, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Populară Chineză – Hong Kong, Republica Populară Chineză – Macao, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea (Coreea de Sud), Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Republica El Salvador, Confederaţia Elveţiană, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Georgia (Gruzia), Republica Federală Germania, Republica Elenă (Grecia), Statul Grenada, Republica Honduras, Republica India, Republica Irlanda, Republica Islanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Regatul Lesotho, Republica Letonia, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Regatul Norvegiei, Niue, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama,
Republica Poloneză, Republica Portugheză, Serenisima Republică San Marino, Republica Democrată São Tomé şi Príncipe, Statul Sfânta Lucia, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Statul Sfântul Vincenţiu şi Grenadinele, Statul Independent Samoa, Republica Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Statele Unite ale Americii, Regatul Suediei, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad şi Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei.

!Nota: O serie de state se încadrează în ambele categorii, de exemplu Austria. Asta înseamnă că dacă ai absolvit facultatea în Austria, diploma si suplimentul (adică Foaia Matricolă) nu vor trebui să fie apostilate de organele competente austriece pentru a fi echivalate in România, însă dacă ai acte de studii româneşti şi vrei să pleci în Austria la studii, actele vor trebui să fie apostilate de către organele competente româneşti.
În aceeaşi situaţie se află si următoarele state: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Franceză, Republica Poloneză, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Republica Ungară.
În ceea ce priveşte studiile în State, toate actele de studii obţinute acolo vor trebui să poarte apostila Convenţiei de la HAGA, întrucât SUA face parte din convenţie. În plus, dacă vrei să mergi la studii în State actele de studiu româneşti vor trebui să poarte apostila.


2. Sistemul Bologna - Declaraţia de la Bologna, semnată iniţial, în 1999, de 29 de state, caută să facă învăţământul superior din Europa mai competitiv într-o eră a globalizării. Concret, obiectivul Declaraţiei de la Bologna prevede implementarea unui cadru comun care să permită citirea şi compararea eficientă a diplomelor academice, până în 2010. Câteva din obiectivele declaraţiei  se axează în special pe echivlarea diplomelor, pe transferul de credite pentru a crea o mobilitate mai mare a studenţilor în spaţiul european: recunoaşterea diplomelor: adoptarea unui sistem de diplome comparabile şi bine definite, adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri (bachelor / master), implementarea sistemului de credite transferabile (ECTS), promovarea mobilităţii. Statele care fac parte din acest sistem sunt tarile member UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: