Aveţi extrase la aceasta rubrica informatii privind legislaţia în vigoare şi actele nesesare demersului pe care îl presupune restabilirea domiciliului...


                      

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările şi completările ulterioare,
 "Cetăţenilor români care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României".

Potrivit art.33 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
 "Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România".


Prin cetăţeni români care au domiciliul în străinătate se înţelege persoanele care posedă paşapoarte simple în care s-a efectuat menţiunea privind domiciliul în străinătate, foştii cetăţeni români care au redobândit cetăţenia română cu menţiunea domiciliului în străinătate, precum şi persoanele care au plecat legal sau ilegal din România înainte de 23.12.1989, şi au refuzat înapoierea în ţară".

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care doresc să-şi restabilească domiciliul în România, se adresează personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa persoanelor pe raza căruia locuiesc, cu o cerere tip, model nr. 6 (formulat tipizat care se găseşte la formaţiune).

 Cererea se depune odată cu cererea pentru eliberarea cărţii de identitate şi va fi însoţită de următoarele documente:

-3 fotografii color 3/4;
-chitanţa pentru achitarea taxei consulare aferente;
-paşaportul românesc valabil, copia filelor 1 - 3 din paşaport şi a filei pe care este aplicată ultima ştampilă de intrare în România, care atestă calitatea de cetăţean român, însoţită de documentul cu care au intrat în România, în original şi copie.

Persoanele care au dobândit cetăţenia română în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor prezenta certificatul constatator prevăzut la art. 20 din legea mai sus menţionată şi paşaportul cu care au intrat în România, în original şi copie de pe filele în care sunt menţionate datele de identitate, semnalmentele, fotografia titularului şi ultima intrare în România.
- certificatele de naştere şi căsătorie (dacă este cazul) transcrise la Starea Civila în România, în original şi copie, inclusiv ale minorilor care işi restabilesc domiciliul împreună cu părinţii.

Persoanele care s-au nascut ori căsătorit în străinătate şi deţin acte de stare civilă încheiate la autorităţile străine trebuie să solicite mai întâi transcrierea acestora la starea civilă din România, conform prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.

Cetăţenii români care şi-au schimbat numele sau prenumele în străinatate, este necesar să solicite în prealabil, schimbarea numelui pe cale administrativă, conform numelui dobândit în străinătate, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi prenumelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, iar persoanele care au divorţat în străinatate trebuie să solicite recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine de către instanţa judecătorească din România, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu precizarea că în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială, pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene, hotărârile pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept.

Cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.

Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi solicită restabilirea domiciliului împreună cu parinţii vor fi menţionaţi în cererile acestora, iar cei care au vârsta între 14 şi 18 ani vor depune cereri personal, în nume propriu.

Minorii ai caror părinţi îşi păstrează domiciliul în străinătate, pot solicita (re)stabilirea domiciliului în România numai dacă au fost încredinţaţi legal unui tutore domiciliat în România.

În cazul în care numai unul dintre părinţi îşi (re)stabileşte domiciliul în România împreună cu copii minori în vârsta de până la 18 ani este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în forma autentică la notarul public. După obţinerea cărţii de identitate, persoanele care au domiciliat în afara României, pot solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte perioada în care au avut statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, necesară la Autoritatea Naţională a Vămilor. Adeverinţele se eliberează la cerere, de către Direcţia Generală de Paşapoarte.

Cererea se depune la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judeţului pe raza căruia şi-a stabilit domiciliul persoana în cauză sau la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi va fi însoţită de următoarele:

-chitanţa în valoare de 22 LEI, reprezentând taxa consulară pentru serviciul prestat;
-copia cărţii de identitate.

Persoanele care au avut reşedinţa în străinătate şi au fost înregistrate cu acest statut la reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă se pot adresa acestei instituţii sau Direcţiei Generale Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru obţinerea adeverinţelor necesare la Autoritatea Naţională a Vămilor.

Pentru obţinerea mai multor date privind introducerea efectivă a bunurilor în România, cei interesaţi se pot adresa la Autoritatea Naţională a Vămilor, care are sediul în Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sector 1, tel. 3155858, 3155859.

Pentru mai multe informatii legate de acest subiect, accesati site-ul oficial al Ministerului Afacerilor si Internelor.Directia Generala de Pasapoarte
 

Autor: Andreea Ignat

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: